موزیک سانگ http://musicdlsong.mihanblog.com 2020-07-11T11:58:37+01:00 text/html 2020-06-28T02:52:55+01:00 musicdlsong.mihanblog.com علی خوبیان بهترین نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی http://musicdlsong.mihanblog.com/post/207 <p> </p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-size:24.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-font-kerning: 18.0pt" lang="AR-SA">بهترین نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی در زمان کرونا</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-font-kerning:18.0pt"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level:1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-font-kerning:18.0pt;mso-ansi-language: AR-SA;mso-no-proof:yes" lang="AR-SA"></span></b></p><div style="display: block; text-align: right; margin-left: auto;"><b><a href="https://sites.google.com/site/appsmobile2019/tamirat-lavazem-khanegi/g.jpg"><img src="https://sites.google.com/site/appsmobile2019/tamirat-lavazem-khanegi/g.jpg" width="400" height="269" border="0"></a></b></div><p><b><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-font-kerning:18.0pt;mso-ansi-language: AR-SA;mso-no-proof:yes" lang="AR-SA"><br></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-font-kerning:18.0pt"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">در حالی که میلیون ها انسان برای محافظت از خود در سطح جهانی خود را در خانه قرنطینه کرده اند تا سرعت انتشار ویروس کرونا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> COVID-19 </span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">کاهش یابد،افراد در منزل پیش از هر زمان دیگری به صحیح کار کردن لوازم منزل خود متکی هستند. این امر نسبت به تمامی لوازم خانگی خود از کولر گازی گرفته تا مایکروویو، جاروبرقی و یخچال را شامل میشود. در حالیکه ممکن است هر یک از آنها خراب بشود بهر حال بهتر است بجای رجوع به</span><a href="https://www.tamir24.com/"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> نمایندگی </span></a><a href="https://www.tamir24.com/"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">تعمیر لوازم خانگی </span></a><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">خود به مرکز تخصصی تعمیر24 در تهران با ارائه خدمات مطمئین (رعایت پروتکل های بهداشتی) و 6 ماه گارانتی در تهران تماس بگیرید. در ادامه با</span><a href="https://www.twice.com/product/appliances/your-guide-to-appliance-repair-during-covid-19"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> راهنمای تعمیرات لوازم خانگی در زمان کرونا</span></a><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> آشنا خواهید شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level:2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">توجه به نگهداری لوازم خانگی در زمان قرنطینه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">مردم در حال حاظر بیش از هر</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> زمان دیگری</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> از لوازم خانگی خود استفاده میکنند. آنها از ماشین ظرفشویی برای احتیاط بیشتر و ضد عفونی بهتر استفاده میکنند. آنها برای پیشگیری و رعایت موارد بهداشتی از خرید مکرر جلوگیری و با یکبار خرید یخچال خود را بیش از حد پر میکنند. در حال حاظر ما تماس های زیاد برای تعمیرات یخچال و فریز آنها به دلیل عدم چرخش هوا و بالا بودن حجم مواد در فریزر شاهد هستیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">تعمیر24 پروتکل های سختگیرانه ای را انجام داده است، از شستشوی اجباری دستی تا نگه داشتن 2 متر - بیشتر از 1.5 متر توصیه شده - بین مشتریان و تکنسین ها برای مدت زمان بازدید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">تعمیرات مایکروویو در محل</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">طبق تحقیقات بدست آمده توسط کارشناسان تعمیر24 مشخص شده افرادی که در طول ماه یکی دوبار از مایکروویو خود استفاده میکنند اکنون به صورت روزانه از آن استفاده میکنند پس این احتمال وجود دارد در پی</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> استفاده از مایکروفر و بی توجهی به طرز استفاده صحیح آن مشکلاتی بوجود بیاید. نگران نباشید تعمیر24 با کمک تیم حرفه ای و آموزش دیده تمامی</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> خدمات را در محل و بدون نیاز به جابه جایی دستگاه، در تمامی مدل ها</span><a href="https://www.tamir24.com/samsung-microwave-repair/"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">تعمیر ماکروفر سامسونگ</span></b></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، ال جی و سولاردام، سامی، کنوود، پاناسونیک، فلر، دلونگی، بکو، سانیو،آدمیرال، بوش</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> و ... را انجام میدهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">تعمیر کولر گازی در کمترین زمان</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">زمانی که کولر گازی شما خراب میشود ممکن است اوقات ناخوشایندی را در گرمای طاقت فرسا بگذرانید و بسیار دشوار است. با توجه به شیوع ویروس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> COVID-19 </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">راه حلی مناسب برای </span><a href="https://www.tamir24.com/general-air-conditioner-repair/"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">تعمیر کولر گازی جنرال</span></b></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">در پیش خواهید داشت بازدید تکنسین از دستگاه تنها باید تماس با نمایندگی تعمیرات اسپیلت در تهران بدون اینکه بخواهید زمان زیادی را برای پیدا کردن تکنسین مجاز آن بگذرانید. ما به شما اطمینان میدهیم که خرابی آن برطرف خواهد شد و در این مدت دشوار کنار شما خواهیم بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">مشتریان می توانند با آماده کردن محلی در دسترس برای شستشوی دست، برای دریافت خدمات آماده شوند. مهندس میرزایی می گوید:باید بلافاصله وقتی تکنسین وارد خانه شد، این کار انجام شود. وی گفت: ما از آنها می خواهیم مکانی را برای شستشوی دستان خود با آب گرم صابون و حوله های یکبار مصرف فراهم کنند. حداقل، اینکار قبل و بعد از تعمیر انجام می شود. بعضی از آنها ممکن است چندین بار دست های خود را بشویند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">زیرا در تعمیرات کولر گازی ممکن است گرد و خاک روغن و گاز مبرد در تماس با تکنسین باشد برای جلوگیری از دست زدن به صورت بهتر است تمامی پروتکل ها رعایت شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">تعمیر24 در حال حاظر با بهترین متخصصین در سطح تهران </span><a href="https://www.tamir24.com/general-air-conditioner-repair/"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">تعمیرات کولر گازی جنرال</span></b></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">را به همراه گارانتی و تامین قطعات اصلی در کوتاهترین زمان انجام میدهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">پروتکل</span></b><b><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> های بهداشتی مورد نیاز در تعمیرات لوازم خانگی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">تعمیر لوازم خانگی</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> و خدمات مرتبط با آن در بیشتر مناطق با سفارشات در منزل ثبن میشود و تکنسین های تعمیرات لوازم منزل به شکل دائم فعالیت می کنند. آوردن هر کسی به خانه شما احتمال قرار گرفتن در معرض ویروس کرونا را افزایش می دهد، اما برخی از مشاغل تعمیراتی اقدامات احتیاطی را برای کمک به کاهش خطر انجام می دهند. با مجموعه ها مجاز تماس بگیرید و در مورد روش کار آنها سؤال کنید. سؤالاتی که باید بپرسید عبارتند از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></p> <ol type="1" start="1"><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:.5in; mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0in;text-align:right;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">آیا تکنسین از دستکش مصرف و ماسک استفاده می کند؟</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:.5in; mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0in;text-align:right;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">چگونه رسیدگی می شود؟</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:.5in; mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0in;text-align:right;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">قوانین شرکت در مورد شستشوی دست و ضد عفونی تجهیزات چیست؟</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:.5in; mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0in;text-align:right;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">آیا تکنسین حاضر است در حین بازدید فاصله خاصی از مشتری حفظ کند؟</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:.5in; mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0in;text-align:right;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">آیا تکنسین ارائه دهنده خدمات مجاز برای برند لوازم خانگی شما است؟ تکنسین های مجاز توسط سازنده لوازم خانگی آموزش دیده و به قطعات، اطلاعات فنی و در مواردی به نرم افزاری خاص از نوع لوازم خانگی نظیر تعمیرات کولر گازی و مایکروویو و... شما دسترسی دارند؟</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></li></ol> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">مدیریت تعمیر24 مهندس میرزایی می گوید: همه این موارد به دستورالعمل های ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت برمی گردد. فاصله اجتماعی یک عامل مهم است. ما از مشتریان می خواهیم در یک اتاق دیگر بمانند. تا هر سرفه، عطسه تصادفی در محلی جدا گانه اتفاق بیافتد. تاکنون مشتریان در حال آموزش دیدن بوده اند. این یک هنجار جدید است، و مردم آن را متوجه میشوند. ما نمی خواهیم کسی را در شرایطی قرار دهیم که خود یا دیگران را در معرض خطر قرار دهد. ما باید مطمئن شویم که مریضی و خطری را از خانه به خانه دیگر نخواهیم برد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p><br><br><br><br></p> text/html 2020-06-21T01:27:35+01:00 musicdlsong.mihanblog.com علی خوبیان رابیتس چیست؟ http://musicdlsong.mihanblog.com/post/206 <h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>رابیتس چیست؟&nbsp;<a id="رابیتس چیست؟" name="رابیتس چیست؟"></a></strong></h2> <p dir="RTL" style="text-align:center"><strong><img alt="رابیتس چیست؟| خرید مصالح و لوازم ساختمانی" src="https://projon.co/admin/file/download/1547480495-.jpg" style="height:300px; width:300px"></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>&nbsp; رابیتس</strong>، صفحه ای مشبک یا مش مانند است که از برش و کشش ورق های فولادی ساخته می شود. این صفحات مشبک می توانند شبیه شکل الماس باشند، ولی معمولا در اشکال دیگر نیز تهیه می شوند. <strong>رابیتس </strong>را می توان با انواع فلزها ساخت، از جمله: <strong>فولاد ضد زنگ</strong>، <strong>فولاد گرم نورد شده</strong>، <strong>فولاد سرد نورده شده</strong>، <strong><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85" data-mce-href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85">آلومینیوم</a> </strong>و غیره...، ولی در بیشتر موارد با <strong>ورق گالوانیزه</strong> ساخته می شود.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp; الگوی مش می تواند به صورت متناوب (ارائه فضای بازتر) و یا در الگویی راست با ردیف ها و ستون های هم تراز ساخته شود. <strong>رابیتس </strong>را معمولا در مراحل اجرای <strong>سقف کاذب</strong> (قبل گچ کاری) استفاده می کنند.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>نکته:</strong> <strong>رابیتس </strong>در ایران با نام های <strong>رابیز </strong>یا <strong>راویز </strong>نیز در مکالمات فنی استفاده می شود که اصطلاحاتی اشتباه هستند، شکل تلفظی و نگارشی درست این واژه همان "<a href="http://rabitspaytakht.com/" data-mce-href="http://rabitspaytakht.com/"><strong>رابیتس</strong></a>" است.</p> <h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>فواید استفاده از رابیتس&nbsp;<a id="فواید استفاده از رابیتس" name="فواید استفاده از رابیتس"></a></strong></h2> <p dir="RTL" style="text-align:center"><strong><img alt="فواید رابیتس | خرید آنلاین رابیتس" src="https://projon.co/admin/file/download/1547480586-.jpg" style="height:300px; width:300px"></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">مزایای متعددی برای استفاده از رابیتس وجود دارد:</p> <ul><li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>مقرون به صرفه</strong>: مقدار کمی از فلز را می توان به قطعه ای بزرگ کشش داد.</li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>فرایند کارآمد</strong>: هنگام ساخت رابیتس، پسماند بسیار کمی در تولید آن ایجاد می شود.</li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>هادی خوب</strong>: رابیتس می تواند هادی الکتریکی، شار مغناطیسی و گرما باشد.</li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>مسلح کردن</strong> (Reinforcement): شبکه های گسترده فلزی را می توان با شیشه، بتن و مواد دیگر برای افزایش مقاومت به عنوان ماده ای کامپوزیت ترکیب کرد.</li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>مقاومت بالا</strong>: رابیتس مقاومت فشاری بیشتری نسبت به فلز بافته شده از جوش دارد.</li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>وزن کم</strong>: رابیتس وزن کمتری از ورق های فلزی سنتی دارد.</li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>نسبت مقاومت به وزن بالا</strong>: رابتیس بسته به مقدار وزن از مقاومت بالایی برخوردار هستند.</li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>اجازه گردش هوا و نور</strong>: رابیتس ها اجازه می دهند تا هوا و نور به صورت آزاد حرکت کند.</li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>خواص آکوستیک</strong>: صفحات مشبک می توانند شرایط آکوستیک را افزایش داده و صدا را دفع کنند.</li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>انعطاف پذیری</strong>: طرح پذیری برای ایجاد شکل های گوناگون ار منظر معماری با استفاده از رابیتس به آسانی انجام می شود.</li></ul> <h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>معایب رابیتس&nbsp;<a id="معایب رابیتس" name="معایب رابیتس"></a></strong></h2> <ul><li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>وزن زیاد</strong>: رابیتس به دلیل ماهیتی فولادی در استفاده های زیاد باعث افزایش وزن سازه می شود.</li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>مصرف گچ زیاد </strong>در زمان نازک کاری</li></ul> text/html 2020-06-21T01:02:44+01:00 musicdlsong.mihanblog.com علی خوبیان شناسه قبض و پرداخت چه معنایی دارد؟ http://musicdlsong.mihanblog.com/post/205 <h2 data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><strong>شناسه قبض و پرداخت چه معنایی دارد؟</strong><br></h2><div class="item-summary"> <figure class="item-img"> <img src="https://media.khabaronline.ir/d/2019/09/26/3/5267408.jpg" alt="شناسه قبض و پرداخت چه معنایی دارد؟" itemprop="image" class="" title="شناسه قبض و پرداخت چه معنایی دارد؟"> </figure> <p class="summary introtext" itemprop="description">امروزه هیچ فردی برای پرداخت قبض‌ به بانک مراجعه نمی‌کند. راه‌های ساده تری وجود دارد که نیاز به زمان کمتری دارد. سه روش معمول برای پرداخت قبض مراجعه به خود پرداز، تلفن بانک و اپلیکیشن‌های پرداخت است.</p></div> <p>برای پرداخت <a href="http://www.ghabzha.com" data-mce-href="http://www.ghabzha.com">قبض‌</a> با این روش‌ها دو عامل شناسه قبض و شناسه پرداخت مورد نیاز است. این دو عامل اعدادی چند رقمی هستند که هر کدام از رقم‌های آن‌ها معنای خاصی دارد. در ادامه به توضیح این دو عدد و معنی رقم‌های آن می‌پردازیم.</p> <h1 dir="RTL" style="text-align:justify">شناسه قبض</h1> <p dir="RTL" style="text-align:justify">شناسه قبض شامل حداقل ۶ و حداکثر ۱۳ رقم است. این عدد که مشخصات مشتری و نوع قبض (گاز، برق، آب و ...) را مشخص می‌کند، همواره برای یک قبض خاص بدون تغییر است. برای مثال، شناسه قبض آب یک آدرس مشخص، در همه دوره‌ها و مستقل از میزان مصرف، یکسان است.</p> <h2 dir="RTL" style="text-align:right">ارقام تشکیل دهنده شناسه قبض</h2> <p dir="RTL" style="text-align:justify">· کد پرونده، حداکثر ۸ رقم</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">· کد شرکت تابعه، ۳ رقم</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">· کد نوع خدمت، ۱ رقم</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">· رقم کنترلی، ۱ رقم</p> <h2 dir="RTL" style="text-align:right">کد پرونده</h2> <p dir="RTL" style="text-align:justify">این کد معرف مشترکین شرکت‌های خدماتی است و هر مشترک یک کد پرونده منحصر به فرد دارد. پس از هر تراکنش پرداخت قبض، بانک‌ها اطلاعات این کد را به همراه سایر ارقام شناسه برای شرکت‌های خدماتی (مانند شرکت آب و فاضلاب یا برق) ارسال می‌کنند. این شرکت‌ها به کمک کد پرونده تشخیص می‌دهند که کدام مشترک قبض خود را پرداخت کرده است.</p> <h2 dir="RTL" style="text-align:right">کد شرکت تابعه</h2> <p dir="RTL" style="text-align:justify">این کد که یک عدد سه رقمی است، شرکت تابعه صادر کننده قبض را مشخص می‌کند. برای مثال، شرکت توزیع نیروی برق اصفهان را می‌توان نام برد.</p> <h2 dir="RTL" style="text-align:right">کد نوع خدمت</h2> <p dir="RTL" style="text-align:justify">نوع قبض به کمک این کد یک رقمی قابل تشخیص است. در جدول زیر می‌توانید کد خدمات مختلف را مشاهده کنید:</p> <table dir="rtl" cellspacing="0" border="1" align="center"> <tbody> <tr> <td style="width:51.9pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">کد</p> </td> <td style="width:27.9pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">۱</p> </td> <td style="width:30.05pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">۲</p> </td> <td style="width:27.9pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">۳</p> </td> <td style="width:52.7pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">۴</p> </td> <td style="width:56.65pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">۵</p> </td> <td style="width:78.15pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">۶</p> </td> <td style="width:68.95pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">۷</p> </td> <td style="width:69.65pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">۸</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:51.9pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">نوع شرکت</p> </td> <td style="width:27.9pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">آب</p> </td> <td style="width:30.05pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">برق</p> </td> <td style="width:27.9pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">گاز</p> </td> <td style="width:52.7pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">تلفن ثابت</p> </td> <td style="width:56.65pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">تلفن همراه</p> </td> <td style="width:78.15pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">عوارض شهرداری</p> </td> <td style="width:68.95pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center"><a href="http://www.intamedia.ir/" data-mce-href="http://www.intamedia.ir/">سازمان مالیات</a></p> </td> <td style="width:69.65pt"> <p dir="RTL" style="text-align:center">جرایم رانندگی</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2 dir="RTL" style="text-align:right">رقم کنترلی شناسه</h2> <p dir="RTL" style="text-align:justify">این رقم کنترل کننده‌ کلیه ارقام شناسه قبض است و از ورود اشتباه شناسه قبض جلوگیری می‌کند. رقم کنترلی با استفاده از فرمول زیر که فرمول باقی‌مانده مبنای ۱۱ است، محاسبه می‌شود.</p> <h3 dir="RTL" style="text-align:right">روش محاسبه رقم کنترلی</h3> <p dir="RTL" style="text-align:justify">· از سمت راست به چپ به هر رقم یک عامل ضرب تخصیص داده می‌شود.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">· عوامل ضرب از ۲ شروع می‌شود و تا ۷ ادامه دارد و پس از رسیدن به عدد ۷ مجدداً از ۲ شروع می‌شود.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">· حاصل ضرب هر رقم در عامل ضربی مقابل آن محاسبه می‌شود.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">· &nbsp;تمامی نتایج مرحله ۳ با هم جمع می‌شوند. مجموع حاصل، تقسیم بر عدد ۱۱ شده و باقی‌مانده محاسبه می‌شود.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">· چنانچه باقی‌مانده عدد صفر یا یک شد، رقم کنترلی برابر صفر خواهد بود.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">· برای سایر حالت‌ها، مقدار باقیمانده از عدد ۱۱ کسر می‌شود، نتیجه حاصل از تفریق، برابر رقم کنترلی‌خواهد بود.</p><p dir="RTL" style="text-align:justify">منبع : <a href="https://www.khazaronline.com/News-222625.html" data-mce-href="https://www.khazaronline.com/News-222625.html">khabaronline</a><br></p> text/html 2020-06-12T17:04:12+01:00 musicdlsong.mihanblog.com علی خوبیان چرا از فضای کار اشتراکی استفاده کنیم ؟ http://musicdlsong.mihanblog.com/post/204 <p>چرا از فضای کار اشتراکی استفاده کنیم؟ دلایل بسیاری برای استفاده از این محیط خلاقانه و جذاب است که در مقالات سایت به زیبایی توضیح داده شده است.</p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">بیشتر افرادی که ایده‌های جدیدی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار دارند، با یک جمع و تفریق زدن برای اجاره فضای کار مورد نیاز، میز و صندلی، لوازم اداری مانند سیستم کامپیوتری، دستگاه کپی، چاپگر و خیلی از چیزهای دیگری که یک شرکت نیاز دارد، به این نتیجه می‌رسند که توانایی پرداخت این هزینه‌های سرسام‌آور را ندارند، به همین خاطر از راه‌اندازی کسب‌و‌کارشان صرف‌نظر می‌کنند. که این صرف‌نظر کردن منجر به نابودی ایده‌های نابی می‌شود که امکان موفقیت و مطرح شدن آن‌ها بالا بوده است.</p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">امروزه با وجود فضاهای کاری اشتراکی این مشکلات برای کسب‌وکارهای نو‌پا حل شده است.</p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">ممکن است تا الان به این فکر افتاده باشید که فضای کار اشتراکی چیست؟</p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">این فضا چه مزیت‌ها و معایبی دارد؟</p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">فضای اشتراکی برای چه کسانی مناسب است؟</p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">چه امکاناتی در اختیار شما قرار می‌دهد؟</p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">در ادامه مقاله برای شرح فضای کار اشتراکی و استفاده از آن با ما همراه باشید.</p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">فضای کار اشتراکی، فضاهای بزرگی هستند که افراد از آن‌جا به عنوان محل کارشان استفاده می‌کنند.</p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">شرکت‌های بزرگ و موفقی اکنون وجود دارند که کارشان را از فضای کار اشتراکی شروع کرده‌اند و به موفقیت رسیده‌اند.</p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl">اینستاگرام یکی از موفق‌ترین محصولات تولید شده در فضای کار اشتراکی است.</p>منبع : <a href="https://paradisehub.ir/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F" target="" title="">https://paradisehub.ir/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F</a>/<br> text/html 2020-06-12T15:43:07+01:00 musicdlsong.mihanblog.com علی خوبیان مزایای لیزر موهای زائد با دستگاه الکساندرایت http://musicdlsong.mihanblog.com/post/203 <h3>مزایای لیزر موهای زائد با دستگاه الکساندرایت چیست ؟</h3> <p><strong>دستگاه الکساندرایت</strong>&nbsp;سریعترین دستگاه لیزر بوده (در هر ثانیه 5 شات) و بهترین تاثیر و کم ترین عارضه را دارد، طبق تحقیقات و تجربیات بعمل آمده در ایران،&nbsp;برای پوست نژاد ایرانی استفاده از این دستگاه بسیار مناسب است. برای همین دستگاه لیزر الکساندرایت کندلا یکی از پر طرفدارترین دستگاه ها در ایران می باشد.</p> <p><strong>دقت بالای لیزر موهای زائد با دستگاه الکساندرایت کندلا</strong>، این دستگاه با دقت بالا در کسری از ثانیه تعداد زیادی از ریشه موهای زائد را تشخیص داده و ریشه آنها را از بین میبرد.</p> <p><strong>ایمنی بالا</strong>، دستگاه الکساندرایت کندلا توسط FDA تایید شده و تمام موارد ایمنی دستگاه مورد آزمایشات سخت این سازمان قرار گرفته و ایمنی بالای دستگاه تضمین شده است.</p> <p>این دستگاه بیش از هر دستگاه دیگری در کلینیک های معروف آمریکا به کار میرود زیرا از نظر میزان تاثیر ، سرعت ، کم بودن عوارض و کم بودن درد بی رقیب است اما به علت قیمت بالای دستگاه که چندین برابر قیمت رقیب خود است باعث شده به تعداد کافی در کشورمان وجود نداشته باشد که خوشبختانه کلینیک سیب سبز جدیدترین مدل این لیزر را در اختیار دارد.</p> <p>از خصوصیات منحصر به فرد دستگاه لیزر موهای زائد الکسا قابل تنظیم بودن طول موج و میزان انرژی است. طول موج 755 نانومتر بهترین طول موج در درمان موهای زائد است پالس دیوریشن متغیر و هندپیس های با اندازه های مختلف درمان را برای موهایی کلفت و نازک درتمامی تایپ های پوستی از تیره تا روشن امکان پذیر می سازد.</p><p>منبع : <a href="https://sibesabzclinic.com/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1" data-mce-href="https://sibesabzclinic.com/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1">https://sibesabzclinic.com/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1</a><br></p> text/html 2020-05-27T23:40:00+01:00 musicdlsong.mihanblog.com علی خوبیان فضای کار اشتراکی چیست؟ http://musicdlsong.mihanblog.com/post/201 <h2>فضای کار اشتراکی چیست؟</h2> <p>Coworking Space ها فضاهای بزرگی هستند که افراد می توانند به عنوان محل کار از آنجا استفاده کنند آنها میز و قسمت مخصوص به خود را دارند و از امکانات استفاده می کنند آنها فضای مورد نیاز خود را اجاره می کنند اما مسلما بدون پول پیش یا اجاره های آنچنانی.افراد در کنار یکدیگر&nbsp;و دیگر گروه های مستقر مشغول به فعالیت می شوند برای همین به آنها فضار کار اشتراکی می گویند و خود این نکته موجب افزایش بهروری می شود</p><h2>چه امکاناتی در اختیار شماست؟</h2> <p>فضاهای کاری مشترک برای اعضای خود امکان استفاده از میز و صندلی مشخص، اینترنت پر سرعت بی‌سیم و اترنت، لوازم اداری مانند پرینتر و کپی و اتاق های جلسه مهیا می‌کنند&nbsp;اما درحال حاضر به خاطر رقابت بین آنها امکانات بیشتری مانند کافه برای استراحت، کتابخانه، اتاق بازی و فیلم، نیم چاشت های روزانه و بن های تخفیف غذایی، خطوط تلفن، امکانات مشاوره کسب و کار و سالن های همایش ارائه می دهند&nbsp;در ضمن این نکته هم باید یادتان باشد که بهترین مزیت فضاهای کاری مشترک رفت و آمد افراد مشهور و حرفه ای به این فضاها هست که امکان شبکه سازی خوبی برای شما محیا می کند</p><h2>هزینه های آنها کمتر از آن چیزی هست که فکر می کنید</h2> <p>اجاره چنین فضاهایی ( <a href="https://paradisehub.ir/" data-mce-href="https://paradisehub.ir/">فضای کار اشتراکی</a> ) معمولا ماهیانه و بر اساس تعداد افراد یا میز هست این هزینه ها برای هر نفر بین ۷۵ تا ۲۵۰ هزار تومان می باشد و در مقایسه با شرایط اجاره فضای کار سنتی به شدت رقابتی هست پس اگر در حال راه‌اندازی کسب و کارید یا یک فری‌لنسر هستید که به صورت آزاد پروژه دریافت می‌کنید حتما فضاهای کاری مشترک را در نظر بگیرید</p><p><br><br></p> text/html 2020-05-21T05:27:27+01:00 musicdlsong.mihanblog.com علی خوبیان 10 بهترین فروشگاه اینترنتی ایران http://musicdlsong.mihanblog.com/post/200 <p><img alt="10 فروشگاه اینترنتی برتر ایران" data-srcset="https://royalcode.net/wp-content/uploads/2019/04/Top-10-iranian-Online-Stores.jpg 833w, https://royalcode.net/wp-content/uploads/2019/04/Top-10-iranian-Online-Stores-500x292.jpg 500w, https://royalcode.net/wp-content/uploads/2019/04/Top-10-iranian-Online-Stores-300x175.jpg 300w, https://royalcode.net/wp-content/uploads/2019/04/Top-10-iranian-Online-Stores-768x449.jpg 768w, https://royalcode.net/wp-content/uploads/2019/04/Top-10-iranian-Online-Stores-256x150.jpg 256w" data-src="https://royalcode.net/wp-content/uploads/2019/04/Top-10-iranian-Online-Stores.jpg" data-sizes="(max-width: 833px) 100vw, 833px" src="https://royalcode.net/wp-content/uploads/2019/04/Top-10-iranian-Online-Stores.jpg" data-mce-src="https://royalcode.net/wp-content/uploads/2019/04/Top-10-iranian-Online-Stores.jpg" width="444" height="260"></p><p>در دنیای امروز یکی از روش های خرید کردن ،از طریق اینترنت و فروشگاه های اینترنتی است، شما می توانید قبل از انجام خرید حضوری و رفتن به بازار و پرسش قیمت از مغازه داران مختلف سری به فروشگاه های اینترنتی بزنید و قیمت ها را رصد کنید. همچنین برای کسب اطلاعات از محصول یا کالای مورد نظر، در همین فروشگاه های اینترنتی می توانید مقالاتی جهت اطلاعات بیشتر محصول بخوانید تا با دید بازتری خرید کنید. البته همه این موارد مربوط به زمانی می شود که شما بتوانید از هر نقطه ای از شهر بدون ترافیک و دردسر خود را به مراکز خرید برسانید.</p> <p>با ظهور فروشگاه های اینترنتی در کشور شاهد عرضه کالاها به شیوه نوینی هستیم. با وجود این فروشگاه ها دیگر نیازی به بیرون آمدن از منزل و صرف کردن زمان و ماندن در ترافیک و یا شلوغی و ازدحام مترو را نخواهید داشت.<br> می توانید با نوشیدن یک لیوان چای و نشستن در پشت سیستم کامپیوتری تان، گشتی و گذاری در اینترنت و فروشگاه های اینترنتی کنید، کالاهای مورد نظر خود را از بین چندین فروشگاه اینترنتی بررسی و مقایسه کنید. جنس، نوع، رنگ، برند، سایز و… را در فروشگاه اینترنتی ببینید، تاریخچه و اطلاعات تکمیلی راجع به محصول مورد نظرتان کسب کنید و همچنین نظرات مشتریانی که محصول را تهیه کرده اند را بخوانید زیرا به شما کمک بسیاری در انتخاب می کند.</p><p>منبع : <a href="https://royalcode.net/iranian-top-10-online-stores/" data-mce-href="https://royalcode.net/iranian-top-10-online-stores/">https://royalcode.net/iranian-top-10-online-stores/</a><br></p> text/html 2020-05-04T00:30:45+01:00 musicdlsong.mihanblog.com علی خوبیان نکات خرید خودرو http://musicdlsong.mihanblog.com/post/199 <h1>نکات خرید خودرو</h1> <p>بسیاری از موارد خریداران خودرو، پس از خرید سرشان کلاه میرود و در آن زمان دیگر کار از کار گذشته است و اگر هم دنبال شکایت باشید، باید یک کفش آهنی پایتان کنید و از این دادگاه به آن دادگاه بروید.</p> <p>پس به جای اینکار بهتر است که نکات <a href="https://arman-khodro.com/" data-mce-href="https://arman-khodro.com/">خرید خودرو</a> را رعایت کنید تا خیالتان از خرید راحت باشد و اگر هم مشکلی ایجاد شد بتوانید به راحتی از طریق <strong>مراجع قضایی</strong> آنرا حل کنید. در این مقاله چند نکته در خصوص خرید خودرو را برای شما توضیح میدهیم.</p> <p>اولین مورد در نکات خرید خودرو این است که ماشین رو به تمیزی رنگ داخل اون نمی شود تایید کرد. حتما کارشناس مطمئنی که تضمین می دهد ماشین سلامت هست باید تایید کند. یعنی بهتر است قبل از خرید به اتفاق فروشنده خودرو را به کارشناس یا فردی که میشناسید نشان بدهید تا ضمن بررسی بدنه خودرو، اگر رنگ شدگی یا مشکلی از قبیل تعویض لوازم و …. دارد به شما اعلام کند.</p> <p><img alt="نکات خرید خودرو" data-src="https://www.yasa.co/blog/wp-content/uploads/2018/06/Buy-Car.jpg" class="size-full wp-image-930 aligncenter lazyloaded" src="https://www.yasa.co/blog/wp-content/uploads/2018/06/Buy-Car.jpg" width="700" height="500"></p> <p>از دیگر نکات خرید خودرو این می‌باشد که خیلی وقتها ماشین بعضا چپ کرده اما بسیار ظاهر تمیزی دارد مخصوصا اتومبیل های خارجی که افراد زیادی با تبحر خاصی اتومبیل ها را درست می کنند و به خریداران می فروشند، یا ممکن است شما از یک مصرف کننده خودرو را خریداری کنید و هر دو بی اطلاع باشید.</p> <p>حتی تا اینجا که ماشین های وارداتی از روی کفی حمل به زمین سقوط می کنند هنگام انتقال از گمرگ به مثلا نمایشگاه در تهران. پس حتما به یک کارشناس خبره (نه مکانیک، نه صافکار، نه نقاش بلکه کارشناسی که شرکتهای اتومبیل سازی او را مورد تایید خود می پندارند و دارای گواهینامه مربوطه هستند.</p> <h2>بررسی مدارک خودرو</h2> <ul><li>سند سبز خودرو</li><li>سند کمپانی برای خودروهای داخلی</li><li>سند گمرکی خودرو برای اتومبیل های وارداتی</li><li>بنچاق دفتر اسناد رسمی</li><li>حتما شماره سریال شاستی و موتور با مدارک چک شود. (البته این مورد هنگام شماره گذاری توسط مامور نیروی انتظامی انجام خواهد شد.)</li></ul> <p><img alt="نکات خرید خودرو" data-src="https://www.yasa.co/blog/wp-content/uploads/2018/06/4fe.jpg" class="size-full wp-image-931 aligncenter lazyloaded" src="https://www.yasa.co/blog/wp-content/uploads/2018/06/4fe.jpg" width="700" height="500"></p> <h2>فروش خودرو توسط وکیل</h2> <p>حتما در نظر داشته باشید که فروشنده باید مالک<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88" data-mce-href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88"> اتومبیل</a> باشد، اگر وکالت فروش از خودرو داشت یا وکیل فروشنده بود، متن وکالتنامه را به دقت چک کنید و همچنین تاریخ و اعتبار وکالتنامه را (تنبلی نکنید، اگر وکالتنامه مشکل داشته باشد، در انتقال <strong>سند قطعی</strong> به مشکل می خورید. ۹۰ درصد پولی که هنگام مبایعه&nbsp;نامه دادید از دستتون می رود و مالک خودرو هم نمی شوید.)</p> <p>البته پیشنهاد بنده اینست&nbsp;که مبایعه نامه را در محضر تنظیم کنید نه در بنگاه های فروش خودرو و مبلغ کامل خودرو را هنگام سند قطعی بصورت چک تضمین شده مطمئن در پایان کار پرداخت کنید. (حتی اگر فروشنده فامیل نزدیک یا برادران بود.)</p> <p>به دلیل اینکه متن وکالتنامه مهم می باشد، خیلی ها فقط وکالت کاری برای تغییر پلاک خودرو را دارند، حق انتقال و فروش خودرو را ندارند.</p> text/html 2020-04-30T10:44:06+01:00 musicdlsong.mihanblog.com علی خوبیان خرید از بانه http://musicdlsong.mihanblog.com/post/196 <p><span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">برای خرید از بانه شما چندین راه مختلف پیش رو دارید.یکی خرید حضوری از بانه یکی هم خرید از فروشگاه اینترنتی بانه.هر کدام مزایا و معایب خود را دارند اما برای این شرایط خرید اینترنتی از بانه بیشتر به نفع شما خواهد بود.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">نحوه ساخت فروشگاه آنلاین بانه : 9 مرحله آسان برای خرید فروش آنلاین</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">ساختن یک فروشگاه آنلاین روشی خارق العاده برای درآمدزایی اندک است. اما دشوار است که بدانید از کجا شروع کنیم.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">خبر خوب این است که برای ساختن یک فروشگاه آنلاین نیازی به پول ، وقت و دانش فنی ندارید.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">فروش تجارت الکترونیکی در حال حاضر 17.2 درصد از کل خرده فروشی ها را تشکیل می دهد ، که خرید آنلاین خود نسبت به سال قبل 13.7 درصد رشد داشته است. واقعاً هرگز زمان بهتری برای آنلاین شدن وجود نداشته است.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">با رعایت مراحل آسان ما ، به زودی یک فروشگاه اینترنتی بانه کارآمد خود خواهید داشت.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">سیستم عامل های تجارت الکترونیک ساده ترین ، ارزان ترین و سریعترین راه برای ساختن یک فروشگاه آنلاین است. سه مورد برتر ما Shopify ، Wix و BigCommerce هستند. ما تحقیقات خودمان را انجام می دهیم تا تصمیم بگیریم که سازنده وب سایت برای اهداف مختلف بهترین است.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">در این راهنما ، ما بهترین راه برای ایجاد فروشگاه آنلاین را به شما نشان خواهیم داد.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">نحوه راه اندازی فروشگاه آنلاین</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">سازنده وب سایت بانه تجارت الکترونیک کامل خود را پیدا کنید.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">بهترین برنامه را برای خود انتخاب کنید.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">برای فروشگاه خود نام دامنه بگیرید.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">الگوی تجارت الکترونیکی خود را انتخاب کنید.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">الگوی تجارت الکترونیکی خود را سفارشی کنید.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">محصولات خود را اضافه کنید.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">روش های پرداخت را تنظیم کنید.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">تنظیمات حمل و نقل خود را مرتب کنید.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">پیش نمایش ، آزمایش… و فروشگاه آنلاین خود را منتشر کنید.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">مرحله 1: سازنده وب سایت تجارت الکترونیک کامل خود را پیدا کنید</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">مرحله 2: بهترین برنامه را برای خود انتخاب کنید</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">مرحله 3: برای فروشگاه خود نام دامنه بگیرید</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">مرحله 4: الگوی تجارت الکترونیکی خود را انتخاب کنید</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">مرحله 5: الگوی تجارت الکترونیکی خود را شخصی سازی کنید</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">مرحله ششم: محصولات خود را اضافه کنید</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">مرحله 7: روش های پرداخت را تنظیم کنید</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">مرحله 8: تنظیمات حمل و نقل خود را مرتب کنید</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">مرحله 9: پیش نمایش ، تست… و فروشگاه اینترنتی خود را منتشر کنید</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">نحوه ساختن یک فروشگاه آنلاین: recap</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">نحوه ساختن فروشگاه آنلاین: سؤالات متداول</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">مرحله 1: سازنده وب سایت تجارت الکترونیک کامل خود را پیدا کنید</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">برو به بالا</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">سازنده تجارت الکترونیک یک نرم افزار آنلاین است که به شما امکان می دهد فروشگاه آنلاین بانه خود را بدون نیاز به مهارت های پیشرفته فنی ، دانش برنامه نویسی و یا ده ها صفحه نمایش رایانه ای ایجاد کنید. تمام آنچه شما نیاز دارید یک اتصال اینترنتی و یک ایده تجاری عالی است!</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">هنگام راه اندازی فروشگاه اینترنتی ، اولین قدم انتخاب صحیح سازنده فروشگاه اینترنتی است.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">تعداد زیادی سازنده فروشگاه آنلاین در آنجا وجود دارد. برخی ارزان هستند ، برخی گران هستند ، برخی دیگر قابل اعتماد هستند ، و برخی دیگر نیستند.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">با انتخاب بسیاری از گزینه ها ، ما فکر کردیم انتخاب مناسب را برای شما کمی ساده تر می کنیم. ما دو سیستم عامل تجارت الکترونیکی برتر را در زیر ذکر کرده ایم. ما Shopify را برای فروشگاه های بزرگ آنلاین و Wix را برای فروشگاه های کوچکتر توصیه می کنیم</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">بله ، اما Magento یا WordPress چیست؟</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">ساخت فروشگاه اینترنتی همچنین با استفاده از ویرایشگر کدی مانند WordPress و سرویس میزبانی وب مانند BlueHost امکان پذیر است.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">نکته منفی این است که ایجاد فروشگاه در وردپرس به مهارت فنی بسیار بیشتری احتیاج دارد. حتی ممکن است نیاز به استخدام یک توسعه دهنده داشته باشید که بسیار گران می شود.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">سازندگان وب سایت تجارت الکترونیک بسیار آسان برای استفاده هستند. بررسی اخیر ما نشان داد که علی رغم شک و تردید اولیه ، 83٪ از شما قادر به استفاده از یک سازنده وب سایت خواهید بود.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">اطلاعات بیشتر:</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">7 بهترین پلتفرم تجارت الکترونیک - مقایسه کنار یکدیگر بهترین سیستم عامل ها برای شروع (یا رشد) فروشگاه شما.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">بررسی Shopify Review - ما نگاهی دقیق تر به پلتفرم تجارت الکترونیک در بسیاری از فروشگاههای آنلاین که هر روز مرور می کنید ، می اندازیم.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">Wix Ecommerce Review - نگاهی عمیق به قدرت فروش این سازنده وب سایت بانه محبوب.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">کدام وب سایت ساز تجارت الکترونیکی را باید انتخاب کنید؟</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">ما می دانیم که این انتخاب می تواند احساس قریب به اتفاق کند ، اما همه به هدف و اندازه فروشگاه اینترنتی شما کاهش می یابد.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">با تحقیق دقیق درباره همه سازندگان وب سایت تجارت الکترونیک ، ما در موقعیت خوبی هستیم تا کمی بیشتر به شما بگوییم که کدام پلت فرم با نیازهای شما مطابقت دارد.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">برای فروشگاه های بزرگ</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">اگر قصد ایجاد یک فروشگاه الکترونیکی بانه کاملاً تجاری ، فروش محصولات 10+ و گردش مالی 1000 دلار + را دارید ، ما Shopify را توصیه می کنیم.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">برنامه ها: 29 دلار - 299 دلار در ماه</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">طرح ها: بیش از 50 مضمون مدرن</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">ویژگی ها / ابزارها: مدیریت موجودی قوی ، بازاریابی ایمیل و ابزار فروش. در واقع هر چیزی که شما به یک فروشگاه کاملاً کارآمد نیاز دارید.</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">کمیسیون: 2.9-2.6٪ ، به علاوه هزینه معامله 30 ((مگر اینکه از Shopify Payments استفاده می کنید)</span></p><p> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">منبع :</span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;"><a href="http://avatefepak.ir/%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88/" data-mce-href="http://avatefepak.ir/%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88/">http://avatefepak.ir</a></span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;"><a href="https://andnews.ir/%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88/" data-mce-href="https://andnews.ir/%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88/">https://andnews.ir</a></span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;"><a href="https://akhabarebartar.ir/%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88/" data-mce-href="https://akhabarebartar.ir/%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88/">https://akhabarebartar.ir</a></span> <span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;"><a href="https://afkharebartar.ir/%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88/" data-mce-href="https://afkharebartar.ir/%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88/">https://afkharebartar.ir</a></span></p> text/html 2020-04-28T10:39:31+01:00 musicdlsong.mihanblog.com علی خوبیان لیست پزشکان چیست ؟ http://musicdlsong.mihanblog.com/post/195 <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">شاید از خود بپرسید <span style="color:blue">لیست پزشکان</span> چیست؟ به لیستی که معمولا نام پزشکان و تخصص مربوطه شان در آن نوشته شده است، لیست پزشکان می گویند.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin;color:blue" lang="FA">لیست پزشکان</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA"> در سایت های مربوطه</span></b></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">معمولا اگر در اینترنت سرچ کنید <span style="color:blue">لیست پزشکان،</span> سایت های مختلف زیادی در رابطه با این موضوع برایتان نمایش داده می شود بیشتر این سایت ها نوار فیلتری در بالای سایتشان قرار داده اند این فیلتر می تواند تخصص، شهر، منطقه و حتی نام پزشک را جست و جو کند.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">به این شکل که ابتدا شما تخصص، شهر و منطقه مورد نظرتان را وارد نموده و کلید جست و جو را می زنید در اینجا <span style="color:blue">لیست پزشکان</span> در تخصص و شهری که انتخاب کرده اید مثلا <span style="color:blue">لیست پزشکان</span> تهران، </span><a href="https://www.bank-mobile.ir/alborz-karaj-doctors" rel="nofollow"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">لیست پزشکان کرج</span></a><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">، </span><a href="https://www.bank-mobile.ir/esfahan-doctors" rel="nofollow"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">لیست پزشکان اصفهان</span></a><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">، <span style="color:blue">لیست پزشکان</span> مشهد، <span style="color:blue">لیست پزشکان</span> شیراز و ... برایتان نمایش می یابد.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">اما برخی سایت های دیگر تنها مربوط به یک شهر بوده یعنی برای پزشکانی که در این شهر طبابت می کنند این سایت تشکیل شده است به طور مثال:</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin;color:blue" lang="FA">لیست پزشکان </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">کرج</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><a href="https://www.bank-mobile.ir/mobile-bank-doctors.aspx" rel="nofollow"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">لیست پزشکان تهران</span></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin;color:blue" lang="FA">لیست پزشکان </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">مشهد</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin;color:blue" lang="FA">لیست پزشکان </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">اصفهان</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin;color:blue" lang="FA">لیست پزشکان </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">شیراز</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">این لیست مربوط به هر شهر بوده در سایت های شهر خودشان موجود است.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">خوب برای استفاده بهتر از این لیست بهتر است با تخصص ها و زیر تخصص های پزشکی آشنایی داشته باشید.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA"><img alt="" src="http://s11.picofile.com/file/8395939826/166.jpg" width="555" height="318"><br></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align: right;" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">لیست پزشکان</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">لیست تخصص های مختلف پزشکان</span></b></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">اولین پزشک ها، پزشکان عمومی هستند معمولا بیشتر پزشکان برای گرفتن تخصص ابتدا باید دوره عمومی را بگذرانند مردم بهتر است برای تشخیص بیماری ابتدا به پزشکان عمومی مراجعه کنند.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">اگر با تشخیص پزشک عمومی نیاز به مراجعه به پزشک متخصص بود در آن صورت میتوانند به آن پزشک مراجعه نمایند.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">یکی از پزشک های متخصص دندان پزشک ها هستند که تمام بیماری ها و کار های مربوط به دندان را انجام می دهند دندان پزشکی نیز زیر تخصص هایی مانند متخصص ارتودنسی، متخصص جراحی لثه، متخصص دندان پزشکی اطفال، متخصص ایمپلنت و ... تقسیم بندی می شوند.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">تخصص در زمینه قلب و عروق یا کاردیولوژیست که این تخصص برای بیماری و درمان های مربوط به قلب است و زیر تخصص های مانند فلوشیپ نارسایی قلب، جراح قلب، فلوشیپ اینترونشنال و ... در این زمینه وجود دارند.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">هر مشکل و بیماری در زمینه بیماری های مربوط به زنان باید با پزشک زنان و زایمان در میان گذاشته شود.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">هر نوع بیماری و مشکلات مربوط به نوزادان و کودکان با پزشکان متخصص اطفال در میان گذاشته می شود که این تخصص نیز به زیر تخصص های فوق تخصص غدد کودکان، فوق تخصص نوزادان، فوق تخصص جراحی اطفال و ... تقسیم بندی می شوند.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">یکی دیگر از تخصص ها در زمینه بیماری های روحی و روانی روان پزشک ها هستند بیماری هایی مانند جنون، آلزایمر، دوقطبی و ... باید توسط این متخصصان درمان گردد.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA"><img alt="" src="http://s11.picofile.com/file/8395939834/167.jpg" width="440" height="440"><br></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align: right;" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">لیست پزشکان</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">تخصص در زمینه کم کاری و پرکاری تیروئید و تمام غدد بدن مربوط به متخصص غدد است.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">به منظور عکس برداری در تمام زمینه های رادیولوژی و اشعه ایکس برای تشخیص بیماری ها باید بعد از تجویز پزشک به متخصص رادیولوژی مراجعه نمود.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">متخصصان ریه بیماری های مربوط به ریه را تشخیص و درمان می کنند.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">در زمینه بیماری های ستون فقرات و سیستم عصبی و مغز باید به متخصص های مغز و اعصاب یا نورولوژیست <span>&nbsp;</span>مراجعه کرد برخی از زیر تخصص های این رشته متخصص درد، متخصص ام اس، متخصص سرع، متخصص ستون فقرات و ... هستند.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">برای تشخیص و درمان انواع سرطان باید به پزشکان انکولوژیست مراجعه نمود.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">هر بیماری در زمینه استخوان بدن مانند پوکی و ورم مفصل ها باید با پزشک متخصص این زمینه یعنی ارتوپد در میان گذاشته شود زیر تخصص های این رشته متخصص جراحی دست و پا، متخصص کایروپراکتیک، فوق تخصص مچ پا و ... هستند.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">بیماری های مربوط به گوش، حلق و بینی باید توسط متخصص این زمینه درمان شود.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">تخصص بینایی یا همان چشم پزشک که تمام مشکلات مربوط به چشم را تشخیص و درمان می کند.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">شنوایی سنجی نیز یکی دیگر از تخصص هاست که افراد برای تست شنوایی توسط پزشک به این متخصص مراجعه می کنند.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:B Nazanin" lang="FA">با لیستی از تخصص های پزشکی در متن بالا آشنا شدیم این لیست به افراد کمک<span>&nbsp; </span>می کند تا متخصص مخصوص به بیماری خود را پیدا کرده و با وارد کردن نام تخصص، شهر و منطقه خود با <span style="color:blue">لیست پزشکان</span> مربوطه روبرو و به آنان مراجعه نمایند.</span></p> text/html 2020-04-27T14:23:51+01:00 musicdlsong.mihanblog.com علی خوبیان آموزش افزایش امنیت اینستاگرام http://musicdlsong.mihanblog.com/post/198 <p>به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل ازگجت نیوز، اینستاگرام بستری فوق‌العاده به منظور اشتراک‌گذاری فایل‌های چند رسانه‌ای با خانواده، دوستان و دیگر کاربران دنیا است. رابط کاربری سرراست و قابلیت‌های متعدد آن سبب شده کاربران، علاقه خاصی نسبت به اینستاگرام پیدا کنند، به طوری که پیشتر، این چنین به هیچ شبکه اجتماعی دیگر علاقه‌مند نشده بودند! اما تامین نشدن <a href="https://goldfollower.com/instagram-security/" data-mce-href="https://goldfollower.com/instagram-security/"><strong>امنیت اینستاگرام</strong></a> ، به یکباره سبب خواهد شد همه این خوشی‌ها ویران شوند.</p> <p>در این مطلب، به پنج روش افزایش امنیت حساب کاربری در این شبکه اجتماعی اشاره خواهیم کرد. بسته به نسخه وب، اندروید و آی او اس، می‌بایست از روشی مختلف اقدام کنید.</p> <h3>خصوصی کردن اکانت</h3> <p><img alt="امنیت در اینستاگرام" class="aligncenter size-large wp-image-346196" src="https://gadgetnews.net/wp-content/uploads/2019/03/Private-Account-620x307.jpg" width="620" height="307"></p> <p>ساده‌ترین و اولین کاری که به منظور افزایش امنیت اینستاگرام خود می‌بایست انجام دهید، تغییر سطح دسترسی حساب کاربری از عمومی به خصوصی است. در حالت عمومی، تصاویر و ویدیوهای شما توسط کاربران سراسر دنیا قابل مشاهده هستند و هر فردی می‌تواند بدون اطلاعتان، آن‌ها را دانلود کند. با خصوصی کردن سطح دسترسی اکانت، تنها به افرادی خاص اجازه مشاهده فایل‌های بارگذاری شده را خواهید داد.</p> <p>متاسفانه برخلاف فیس بوک، امکان مشخص کردن افراد قادر به دیدن هر پست به صورت جداگانه میسر نیست و این تنظیم به ازای کل حساب کاربری و فایل‌های اشتراک‌گذاری شده در آن صورت می‌گیرد. بعد از خصوصی کردن اکانت، فقط فالوورهای شما قادر به دیدن تصاویر و ویدیوهایتان خواهند بود. همچنین دیگر هر کاربری بدون اجازه و به صورت مخفی قادر به تماشای تصاویر شما نیست و برای دستیابی به آن‌ها، ابتدا باید یک درخواست فالو ارسال کند.</p> <h4>در گوشی موبایل</h4> <p>وارد پروفایل خود شده و روی آیکون Person در گوشه پایین و سمت راست صفحه ضربه بزنید. سپس انگشت خود را به سمت چپ کشیده و آیکون چرخ‌دنده (تنظیمات – Settings) را لمس کنید. ابتدا وارد قسمت Privacy and Security و سپس Account Privacy شوید. سوییچ گزینه Private Account را روشن کنید.</p> <h4>در وب</h4> <p>روی آیکون Person که در گوشه بالا و سمت راست صفحه قرار دارد کلیک کرده و سپس به دنبال آیکون چرخ‌دنده در کنار نام خود بگردید. در قدم بعدی، گزینه‌ Privacy and Security و سپس Account Privacy را برگزینید. روی چک باکس Private Account کلیک کنید.</p> <h3>بلاک کردن کاربرانی خاص</h3> <p><img alt="امنیت در اینستاگرام" class="aligncenter size-full wp-image-346197" src="https://gadgetnews.net/wp-content/uploads/2019/03/Block-users-instagram.jpg" width="580" height="279"></p> <p>تکنیک بالا، برای ایجاد یک لیست سفید (وایت لیست) است، اما برای افزایش امنیت در اینستاگرام ، ایجاد لیست سیاه (بلک لیست) کاربردی‌تر به نظر می‌رسد! اگر دوست ندارید فقط یک سری کاربر خاص به تصاویر و ویدیوهای شما دسترسی داشته باشند، آن‌ها را بلاک کنید. بعد از این کار، هیچ نوتیفیکیشنی برای کاربر خاطی مبنی بر بلاک شدن توسط شما ارسال نخواهد شد، پس در روابطتان در دنیای واقعی، خدشه‌ای وارد نمی‌شود. البته این کاربر می‌تواند به روش‌هایی، به بلاک بودن یا نبودن خود پی ببرد.</p> <p>فراموش نکنید حریم خصوصی و امنیت در اینستاگرام به سادگی بلاک کردن یک کاربر خاص حاصل نمی‌شود. فرض کنید سطح دسترسی اکانت شما عمومی است و کاربر یا کاربرانی را بلاک کرده‌اید. در این صورت، این افراد به سادگی می‌توانند از طریق ایجاد حساب‌های کاربری تقلبی یا استفاده از صفحه‌های دیگر دوستان خود، باز هم به تصاویر و ویدیوهای شما دسترسی پیدا کنند.</p> <p>پس بلاک کردن در اینستاگرام، حین خصوصی بودن سطح دسترسی حساب کاربری معنی پیدا می‌کند. با انجام این کار، فرد از لیست فالوورهای شما حذف خواهد شد و امکان دیدن فایل‌های چند رسانه‌ای بارگذاری شده در حساب کاربری‌تان از وی سلب می‌شود.</p> <h4>در گوشی موبایل</h4> <p>روی گزینه <a href="https://later.com/blog/get-more-instagram-followers/" data-mce-href="https://later.com/blog/get-more-instagram-followers/">Followers</a> در بالای منوی اصلی ضربه زده و سپس به دنبال حساب کاربری فردی خاص برای بلاک کردن وی بگردید. اگر در حال استفاده از نسخه آی او اس هستید، منوی سه نقطه‌ای افقی کنار اسم آن کاربر را لمس کنید. در نسخه اندرویدی، باید روی منوی سه نقطه‌ای عمودی ضربه بزنید. در نهایت، گزینه Remove را برگزینید.</p> <h4>در وب</h4> <p>روی آیکون Person کلیک کرده و سپس وارد قسمت Followers شوید. در ادامه به دنبال کاربر خاطی بگردید. روی آیکون این کاربر کلیک کرده و سپس منوی سه نقطه‌ای افقی واقع در سمت راست اسمش را پیدا کنید. در نهایت، گزینه Block This User را برگزینید.</p> <h3>فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای</h3> <p><img alt="امنیت در اینستاگرام" class="aligncenter size-full wp-image-346198" src="https://gadgetnews.net/wp-content/uploads/2019/03/2FA-instagram.jpg" width="560" height="262"></p> <p>در حال حاضر، استفاده از پسوردهای متداول برای حفظ امنیت در اینستاگرام یا هر پلتفرم و وب سایت دیگر، کافی نیست. اگر رمز عبور را یک سد راه برای جلوگیری از ورود افراد ناشناس به حساب‌های کاربری خود بدانیم، احراز هویت دو مرحله‌ای، به معنی کشیدن دومین سد، این مرتبه‌ با ضخامت و ابعادی بیشتر است!</p> <p>بعد از فعال‌سازی 2FA، در هر مرتبه درخواست لاگین به حساب کاربری، بعد از وارد کردن پسورد می‌بایست رمز یکبار مصرفی که به شماره موبایلتان ارسال شده است را نیز وارد کنید. فراموش نکنید فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای به معنی تامین امنیت در اینستاگرام به شکل 100 درصدی نبوده و این لایه امنیتی نیز دارای مشکلات خود است.</p> <h4>در گوشی موبایل</h4> <p>به مسیر Settings &gt; Privacy and Security &gt; Two-Factor Authentication &gt; Get Started بروید. گزینه Text Message را لمس کنید. استفاده از کد یکبار مصرف از طریق پیامک، راهکار متداول‌تری است، هر چند می‌توانید از اپلیکیشن‌های احراز هویتی همچون Google Authenticator نیز بهره ببرید. در صورت تمایل به استفاده از این نوع نرم افزارهای موبایل برای رد شدن از سد دومین مرحله احراز هویت، روی گزینه Authentication App ضربه بزنید. با این کار، نصب بودن یا نبودن یک اپلیکیشن احراز هویت روی گوشی هوشمندتان بررسی خواهد شد. در صورت نبود آن، یک اپلیکیشن برای نصب پیشنهاد می‌شود.</p> <h4>در وب</h4> <p>به صحفه پروفایل رفته و روی آیکون چرخ‌دنده کلیک کنید. سپس به مسیر Privacy and Security &gt; Edit Two-Factor Authentication Setting بروید. تیک کنار گزینه Text Message را بزنید. اگر دارای یک نرم افزار احراز هویت باشید، گزینه‌ Use Authentication App نیز قابل انتخاب خواهد بود، در غیر این صورت گزینه یاد شده خاکستری بوده و امکان انتخابش وجود ندارد.</p><p><a href="https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/276037-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85" data-mce-href="https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/276037-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85">منبع<br></a><br data-mce-bogus="1"><br></p> text/html 2020-04-24T09:04:07+01:00 musicdlsong.mihanblog.com علی خوبیان انواع لیبل http://musicdlsong.mihanblog.com/post/194 <div class="RowMarginTen" style="text-align: center;"> <img id="ctl16_Image1" class="ImagePost" src="http://labelpaper.ir/Administrator/files/ArticlePic/a%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg"> </div> <p style="text-align: justify;"><span>انواع لیبل از قبیل کاعذ گلاسه ، کاغذ نیمه گلاسه و کاغذ مات و ... است که هرکدام از این ها در رنگ بندی آبی ، قرمز ، بنفش و ... موجود می باشد در واقع این برچسب ها را می توان به رنگ دلخواه در آورد</span>&nbsp;که از نظر چسبندگی در دو نوع برچسب معمولی و پرچسب می باشد که در صنایع نساجی جهت ردیابی محصولات مورد استفاده قرار میگیرد این برچسب ها از نظر مارک نیز متفاوت هستند مانند : جک و فاسون آلمان ، رول کاور ایتالیا ، فنلاند و ...</p> <p style="text-align: justify;">از ویژگی های <strong>برچسب کاغذی</strong>&nbsp;می توان به ارزان و براق بودن برچسب ، داشتن سطحی صاف و چسبدار و مقاوم بودن و جنس اکریلیک پشت آن اشاره نمود که این برچسب ها در صنایع دیگر مانند بسته بندی کالاها مورد استفاده قرار میگیرد و برای کارهای سبک و کوتاه مدت مورد استفاده قرار میگیرد . به همین دلیل هست که <a href="https://novinbarchasb.com/" data-mce-href="https://novinbarchasb.com/">چاپ لیبل رول</a> مورد استفاده قرار میگیرد..!<br></p> <table style="width: 100%;" class="mceItemTable" border="0"><tbody><tr> <td style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #e0ffff;"> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">رول پارچه ای :</span></p> <p style="text-align: justify;">این نوع رول کاغذ فاقد چسب می باشد و در پخش پوشاک مورد استفاده قرار میگیرد .</p> </td> <td style="border: 1px solid #dcdcdc;">&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://labelpaper.ir/administrator/files/UploadFile/%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C.jpg" alt="" width="188" height="133"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #e0ffff;"> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">لیبل تایوک :</span></p> <p style="text-align: justify;">این نوع <strong>لیبل</strong> از به صورت فشرده از الیاف پارچه ساخته شده است که در صنایع خودرو سازی مورد استفاده قرار میگیرد از کاربرد های مهم لیبل تایوک استفاده در درخت سیم بوده که دو سر آن به هم چسبیده و غیر قابل جدا شدن می باشد .</p> </td> <td style="border: 1px solid #dcdcdc;">&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://labelpaper.ir/administrator/files/UploadFile/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%DA%A9.jpg" alt="" width="186" height="124"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #e0ffff;">&nbsp; <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">برچسب امنیتی ( تگ لیبل ) :</span></p> <p style="text-align: justify;">این گونه لیبل دارای مدار مغناطیسی می باشد و در انبارها و فروشگاه ها جهت جلوگیری از بیرون بردن غیر مجاز کالا و سرقت مورد استفاده قرار میگیرد قابل به ذکر است که این امر فقط در فروشگاه هایی که مجهز به سیستم دزدگیر هستند قابل اجرا می باشد .</p> </td> <td style="border: 1px solid #dcdcdc;">&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://labelpaper.ir/administrator/files/UploadFile/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="" width="201" height="141"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #e0ffff;"> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">برچسب حرارتی :</span></p> <p style="text-align: justify;">رول حرارتی یا همان برچسب حرارتی در بخش پوشاک مورد استفاده قرار میگیرد برچسب های حرارتی هیچ گونه نیازی به <strong>ریبون</strong> جهت چاپ ندارند .</p> </td> <td style="border: 1px solid #dcdcdc;">&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://labelpaper.ir/administrator/files/UploadFile/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="" width="188" height="150"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #e0ffff;"> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">برچسب وید :</span></p> <p style="text-align: justify;">void label یا همان برچسب وید در دو نوع شطرنجی و نقره ای تولید شده است که از نظر کشیدگی بسیار مقاوم بوده و از لحاظ حرارتی تا 80 درجه سانتی گراد را تحمل می کند این نوع برچسب برای امور گارانتی محصولات کاربرد دارد .</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;">برچسب وید شطرنجی :</span> این نوع برچسب بر روی کالا چسبانده شده و پس از کندن ، مقداری از آن به صورت شطرنجی بر روی کالا قرار میگیرد قابل استفاده ی مجدد نمی باشد .</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #800080;">برچسب وید نقره ای :</span>&nbsp;<span style="color: #333333;">این نوع برچسب پس از جدا شدن از محصول کلمه ی VOID بر روی کالا باقی مانده و قابل استفاده ی مجدد نمی باشد .<br></span></span></p> </td> <td style="border: 1px solid #dcdcdc;">&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://labelpaper.ir/administrator/files/UploadFile/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DB%8C%D8%AF.jpg" alt="" width="189" height="144"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #e0ffff;"> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">برچسب پشت متال :</span></p> <p style="text-align: justify;">این نوع برچسب به علت داشتن چسبندگی بسیار بالا برای کالاهایی که از سطوح روغنی برخوردار می باشد مورد استفاده قرار میگیرد .</p> </td> <td style="border: 1px solid #dcdcdc;">&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://labelpaper.ir/administrator/files/UploadFile/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84.jpg" alt="" width="213" height="178"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #e0ffff;"> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">برچسب اموال :</span></p> <p style="text-align: justify;">همان طور که از اسم آن پیداست این گونه برچسب ها جهت اموال سازمان ها و شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد و از نظر جنس بسیار ضخیم تر از سایر لیبل ها می باشد .</p> </td> <td style="border: 1px solid #dcdcdc;">&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://labelpaper.ir/administrator/files/UploadFile/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84.jpg" alt="" width="198" height="133"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #e0ffff;"> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">برچسب سکوریتی( <a href="https://security-label.de/en/company/" data-mce-href="https://security-label.de/en/company/">security label</a> ) :</span></p> <p style="text-align: justify;">این گونه لیبل ها که به برچسب گچی نیز معروف می باشد در امور امنیتی و گارانتی محصولات مورد استفاده قرار می گیرد و پس از چسباندن هیچگونه قابل کندن نمی باشد این نوع برچسب به عنوان برچسب اموال نیز مورد استفاده قرار میگیرد .</p> </td> <td style="border: 1px solid #dcdcdc;">&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://labelpaper.ir/administrator/files/UploadFile/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="" width="207" height="125"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #e0ffff;"> <p><span style="color: #ff0000;">برچسب بی رنگ و شفاف :</span></p> <p style="text-align: justify;">این گونه برچسب بی رنگ بوده و ار دو طرف نوشته های آن قابل رویت می باشد و به طور معمول بر روی شیشه ی خودروها و یا کارت ضمانت قطعات الکترونیکی چسبانده می شود .</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="border: 1px solid #dcdcdc;">&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://labelpaper.ir/administrator/files/UploadFile/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF.jpg" alt="" width="205" height="166"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #e0ffff;">&nbsp; <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">برچسب پی وی سی ( pvc label ) :</span></p> <p style="text-align: justify;">برچسب پی وی سی به صورت پلاستیکی حالت بوده ، از نظر کشیده شدن از مقاومت بسیار بالایی برخوردار می باشد و در دو نوع مات و براق تولید می گردد این نوع لیبل در برابر عوامل محیطی از قبیل باد ، باران و گرما بسیار مقاوم است و تا دمای 80 درجه سانتی گراد را تحمل می کند . موارد استفاده ی این لیبل در داروخانه ها ، لوازم خانگی و لوازم خودرو می باشد .</p> </td> <td style="border: 1px solid #dcdcdc;">&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://labelpaper.ir/administrator/files/UploadFile/aaa%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DB%8C.jpg" alt="" width="211" height="136"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #e0ffff;">&nbsp; <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">برچسب متال :</span></p> <p style="text-align: justify;">این نوع لیبل از جنس آلیاژ فلز ساخته شده است و در برابر کشیده شدن بسیار مقاوم است و در دمای 40- و 220 درجه چسبندگی خود را خفظ می کند برچسب متال قابل شستشو و ضد خش می باشد و برای چاپ آن ها باید از ریبون رزین استفاده نمود موارد استفاده ی برچسب معرفی شده در لوازم خانگی ، لوازم خودرو و الکتروموتورها می باشد و می توان گفت به گونه ای معرف محصول هستند .</p></td></tr></tbody></table><p><br><br></p> text/html 2020-04-23T13:05:30+01:00 musicdlsong.mihanblog.com علی خوبیان ورق ST52 http://musicdlsong.mihanblog.com/post/193 <p>ورق سیاه ST52 از ورق های ساختاری و زیربنایی است که در قسمت های وسیعی از صنعت های گوناگون به کار گرفته می شود .</p> <p>این ورق سیاه با دارا بودن مقادیر شایان توجه از موادسازنده سیلیسیم و منگنز نسبت به ورق های ST37 و ST44 از خاصیت ایستادگی در قبال پیچش و خمش , تحمل وزن و خواص ارتجاعی برخوردار‌است .</p><p>برای مشاهده <a href="http://steelplatesheets.blog.ir/1398/09/25/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-st52" data-mce-href="http://steelplatesheets.blog.ir/1398/09/25/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-st52">قیمت ورق st52</a> کلیک کنید.</p> <p>ورق ST52 با تیتر بی نقص ST52 - 3N به مشتریان ارائه می‌گردد که صحبت N از کلمه Normalized گرفته شده‌است .</p> <p>ورق سیاه ST52 دارنده حدود ۰٫۲ درصد کربن , ۰٫۵۵ درصد سیلیس و ۱٫۶ درصد منگنز هست که خواص پایداری به خمش و خاصیت ارتجاعی خویش را وام دار عنصر Mn است .</p> <p>نیز چنین این ورق دارنده قابلیت و امکان جوشکاری , صورت دهی و خودرو کاری است , ST52 به طریق مقاطع دیگر مثل تسمه و چهارپهلو هم ساخت و قابل عرضه است .</p> <p>بعد ها ورق ورق ST52<br>ورق ST52 در بعدها ۱۵۰۰*۶۰۰۰ و ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر در موسسات داخلی و بعدها بزرگتر در شرکت های شرق آسیا و کشورهای اروپایی ایجاد می شود .</p> <p>ST52 - 3N را با استاندارد ۱٫۰۵۷۰ اسم گذاری کرده اند .</p> <p>ورق ST52 در ضخامت های کمتر از ۴۰ میلیمتر , دارنده تاب ارتجاعی حدود ۳۵۰ و قدرت کششی کمینه ۴۹۰ و بیشینه ۶۸۰ نیوتن بر میلی متر مربع می‌باشد .</p> <p>کاربرد ورق ST52<br>از ورق ST52 در قسمت های وسیعی از صنعت های متعدد به کار گرفته می شود .</p> <p>این ورق برای تشکیل داد ریل ها , جرثقیل , پل ها , شاسی اتومبیل آلات سنگین وزن , دیواره قطعات صنعتی و موردها شبیه استعمال می شود .</p><p><br><br></p> text/html 2020-04-23T08:53:22+01:00 musicdlsong.mihanblog.com علی خوبیان خرید فالوور اینستاگرام http://musicdlsong.mihanblog.com/post/192 <h2><span style="color: #000080;" data-mce-style="color: #000080;"><span style="color: blue !important;" data-mce-style="color: blue !important;">خرید فالوور اینستاگرام</span>، مفید یا بی فایده؟</span></h2><p>رپورتاژ آگهی :امروزه کسب و کارها به راحتی می تواند بجای اجاره مغازه به صورت فیزیکی و یا طراحی وبسایت و ساخت اپلیکیشن جهت معرفی کار خود در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام به صورت رایگان فعالیت کنند. از این رو بازار <span style="color: blue !important;" data-mce-style="color: blue !important;">خرید فالوور</span> و پیج های آماده اینستاگرام داغ شده است.</p><div><map name="cnc"> <area style="cursor: default !important;" shape="rect" coords="0,0,null,null" href="https://namnak.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.p73735" alt="" data-cke-saved-href="https://namnak.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.p73735" data-mce-href="https://namnak.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.p73735" data-mce-style="cursor: default !important;"> </map></div><p>میزان تعداد دنبال کننده و یا همان فالوور اینستاگرام به عدد جادویی تبدیل شده که میزان محبوبیت و حتی اعتماد به نفس افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. وقتی وارد صفحه شبکه مجازی دوستتان می شوید و میبینید 20 هزار نفر دنبال کننده دارد به صورت ناخوداگاه تحت تاثیر قرار می گیرید و حتی ممکن است کمی نگاهتان را به آن فرد تغییر دهید!</p><p>البته این موضوع فقط در ایران رواج ندارد و در اکثر کشور های دنیا افراد به دنبال افزایش فالوور خود هستند ولی تا چه حد حاضرند هزینه و وقت صرف کنند؟ با کمی گذراندن وقت در اینستاگرام می توان جواب این سوال را گرفت. از خرید فالوور و خرید لایک گرفته تا بلعیدن ترکیب سیگار و شیرموز! و ساخت کلیپ های حرفه ای و پرهزینه طنز، کاربران شبکه های اجتماعی تلاش میکنند رقم فالوور خود را بالا ببرند.</p><p class="tcr"><img class=" o1" title="خرید فالوور" src="https://files.namnak.com/users/kk/aup/201902/148_pics/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1.jpg" alt="خرید فالوور" usemap="#cnc" data-cke-saved-src="https://files.namnak.com/users/kk/aup/201902/148_pics/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1.jpg" data-mce-src="https://files.namnak.com/users/kk/aup/201902/148_pics/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1.jpg"></p><p>جدا از مسئله محبوبیت شخصی، کسب و کارها نیز در این فضا برای جذب مشتری به دنبال افزایش تعداد فالوور خود هستند. در این مقاله می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا افزایش تعداد فالوور از راه تبلیغات و خرید فالوور برای کسب و کار های نوپا و قدیمی مفید خواهد بود یا خیر؟ و چگونه می توان در این فضا فعالیت سودمند داشت.</p><p>از آنجایی که اینستاگرام بزرگترین شبکه اجتماعی در ایران است کسب و کارها در این بستر فعایلت بالایی دارند.</p><p>برخلاف تصور عموم بالا بردن تعداد فالوورهای اینستاگرام کار ساده ای نیست و مستلزم صرف وقت هزینه و خلاقیت است. در زیر روش های افزایش فالوور اینستاگرام را شرح میدهیم</p><p>منبع : <a data-mce-href="https://namnak.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.p73735" href="https://namnak.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.p73735">https://namnak.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.p73735</a><br></p> text/html 2020-04-20T12:19:30+01:00 musicdlsong.mihanblog.com علی خوبیان فرش کاشان اصیل http://musicdlsong.mihanblog.com/post/197 <p style="text-align: justify;"><strong>فرش کاشان اصیل</strong> انسان<strong>&nbsp;فرش کاشان</strong>&nbsp;را برای راحتی و حفظ آرام خود از سرما و گرما و همچنین جانوران زیر خاک بافت.در واقع ابتدایی ترین فرش ها از مدل نمد و جنس پشم بودند و انسان ها زمانی که پشم های رنگی را باهم در نمد مخلوط کردند پی به طرح و نقش&nbsp;فرش&nbsp;بردند که مهمترین بخش آن نیز به حساب می آید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>فرش کاشان اصیل</strong> البته فرشهای اولیه طرح گلیم بودند و اولین&nbsp;فرش&nbsp;یا قالیچه گره دار منقوش جهان، قالیچه ۲۴۰۰ ساله پازریک ایرانی است که با نقوش گلها و جانوران خیالی و تصاویرانسان با لباسهای هخامنشیان بافته شده و در موزه آرمیتاژ شهر سنت پیترز بورگ روسیه نگهداری می شود.</p> <p style="text-align: justify;">معمولترین<strong>&nbsp;<a href="https://www.bfarsh.com/product-category/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/" data-mce-href="https://www.bfarsh.com/product-category/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/">فرش کاشان</a></strong> با دست از پشم و پنبه و ابریشم بافته می شود واین اواخرهم بوسیله ماشین با اکریلک هم بافته می شود.</p> <p style="text-align: justify;">فرش&nbsp;بسته به کیفیت آن از۵۰ هزار تومان الی ۱۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.</p> <h2>نشانه های<strong> فرش کاشان اصیل ماشینی</strong> :</h2> <p>۱٫ فرش <a href="http://artatahrir.ir/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9/" data-mce-href="http://artatahrir.ir/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9/">اکرولیک</a>&nbsp;نسبت به پلی استر نرم تر/ لطیف تر و روشنتر است<br> ۲٫ در حین لمس کردن و دست کشیدن دست به راحتی از روی &nbsp;فرش سر میخورد و چسبندگی احساس نمیشود .<br> ۳٫ نخ خاب اکرلیک هیت ست در حین دست کشیدن از زیر دست دانه دانه رد شده و داخل هم کلاف نمیشود .<br> ۴٫ اصلا بوی پلاستیک و مواد نفتی نمیدهد .<br> ۵٫ مقاومت بالا در برابر پا خور شدن و برگشت پذیری فوق العاده<br> ۶٫ مقاومت بسیار بالا در برابر حرارتهای غیر مستقیم ( قابلمه داغ / اتوی داغ / کتری داغ &nbsp;)را دارد.<br> ۷٫ رنگها شاد زنده و شفاف دارد .</p> <h2 style="text-align: justify;">انواع طرح های<strong> فرش&nbsp;کاشان اصیل :</strong></h2> <p style="text-align: justify;">فرش کاشان اصیل نقشه گردان و هندسی ، ابنیه و آثارباستانی، محرابی، گلهای ختایی، ترنج و لچک، جنگلی، باغی ، . . . و زیباترین و پرفروشترین طرح ها افشان، شاه عباسی، قاب قرآنی، بختیاری، ماهی، بته، طاقی،قابقابی وحیوانی و . . . میباشد و مرغوبترین فرشها مربوط به تبریز و با خطه آذربایجان می باشد.</p> <p style="text-align: justify;">در هنر و صنعت فرش بافی نقشه یک بخش مهم و به تعبیری اساسی‌ترین بخش کار به شمار می رود در کنار مسائل و عوامل مهمی که تشکیل دهنده اعتبار و ارزش فرش به حساب می‌آید اصالت و هویت ملی یک فرش از روی نقشه آن شناخته می‌شود.</p>